5823696931520512 BUY4U HK 一袋三用🥳日本直送PAPATTO 3Way袋🤩 | 預訂產品 | 到貨日期約2-3星期 一袋三用🥳日本直送PAPATTO 3Way袋🤩 絕對係你今個夏天既好幫手☔ 何謂一袋三用🤔 1️⃣佢平時可以拎黎當環保袋咁用的✅ 2️⃣當落雨既時候, 你可以套係你既手袋或者背囊做Bag Cover👜 3️⃣甚至落雨後, 將把遮放入亦可以當遮袋用✔️ ✅物料更採用撥水加工, 實行同雨點攪對抗🤣 尺寸: 摺疊時: 1 Product #: buy4uhk-一袋三用🥳日本直送PAPATTO 3Way袋🤩 | 預訂產品 | 到貨日期約2-3星期 2023-01-26 Regular price: $HKD$198.0 Available from: BUY4U HKIn stock